The Pathologist

การดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบสหสาขาวิชาชีพเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานที่โดดเด่น โดยแทนที่ผู้ป่วยจะอยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยแพทย์ท่านเดียว ทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาและทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆซึ่งเป็นผู้เชียวชาญเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งจะวางแผนและทำการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกัน การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพเป็นการผสมผสานการรักษาหลายวิธีเข้าด้วยกัน โดยที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งฮอไรซัน จะมีการประชุม Tumor Board ของทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง เช่น อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง ศัลยแพทย์ด้านโรคมะเร็ง พยาธิแพทย์ รังสีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญการตรวจในห้องปฏิบัติการ และเภสัชกรเฉพาะทางโรคมะเร็ง เพื่อหาวิธีการรักษาร่วมกัน ให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

อ่านบทความเพิ่มเติม: https://bit.ly/3avo09q
ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายแพทย์: https://bit.ly/3v6HVmX

#ThePathologist #ExcellenceMadePossible #HorizonCancerCenter #Bumrungrad

You may also like..